Akcija Dani uređenja Livna 2017. godine

cvijeceI ove godine u općini Livno održat će se akcija Dani uređenja. Akciju pokreće općinski načelnik sukladno Odluci o komunalnom redu u cilju uređenja samoga grada i područja cijele općine a provodit će se do kraja svibnja 2017. godine. Nositelji aktivnosti su nadležna općinska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ Livno. Tijekom akcije bit će uklonjene divlje deponije smeća uz prometnice, očišćene i uređene obale rijeka, predviđeno je uređenje školskih i dvorišta dječjih vrtića, kao i sadnja cvijeća i drveća.

Pozivaju se svi građani općine Livno, direktori javnih poduzeća, direktori škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u akciji Dani uređenja općine Livno 2017. i doprinesu uređenju prostora u kojem žive i rade. Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP“Komunalno“d.o.o. Livno. Sve informacije i obavijesti mogu se zatražiti kod koordinatora akcije Igora Rimca na telefon 206-226. Na isti broj građani mogu i prijaviti mjesta gdje su tijekom godine nastale divlje deponije.