Obavijest o imenovanju NO Javnog poduzeća RTV Livno

obavijestNa temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupaka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), a u svezi sa člankom 10. Statuta JP RTV Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 6/08), nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Općinski načelnik je donio Rješenje o imenovanju slijedećih kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV LIVNO d.o.o.

1. Matea Trboglav
2. Luca Jolić
3. Emira Hodžić
4. Tadija Jukić
5. Dragan Vujanović

Sukladno članka 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13),

zainteresirana stranka može podnijeti Prigovor.