Obavijest o imenovanju članova NO JP Komunalno

obavijestNa temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupaka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), a u svezi sa člankom 15. Statuta JP Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Općinski načelnik je donio Rješenje o imenovanju kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno. Obavijest o istom je u privitku.