Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata-vikendica, 13. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Prilog:
Download this file (PONOVNI OGLAS VAGANJ.doc)PONOVNI OGLAS VAGANJ.doc[ ]76 kB