Produženje važenja registriranih redova vožnje

obavijestSukladno odredbi članka 24. stavak 2. , i članka 25. stavak 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06, 2/10), te članka 200. Zakona o upravnom postupku („ Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99), Služba za gospodarstvo inspekcijske poslove Općine Livno d o n o s i

 

R J E Š E N J E
o produženju važenja registriranih redova vožnje
na općinskim autobusnim linijama

 

  1. Redovima vožnje na autobusnim linijama općine Livno, koji su registrirani kod Službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Livno, a čije važenje ističe 24. veljače 2018. godine, produžava se rok važenja do 24. kolovoza 2018. godine.
  2. Rješenje će se objaviti u sredstvima javnog informiranja i na oglasnoj ploči Općine Livno.
  3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

Fikret Sitnić, dipl. oec.