Obavijest o izlaganju za ko Bila

obavijestPovjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bila. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Javni poziv za dodjelu plastenika

Plastenicka proizvodnjaU okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „Grada Livna u 2019 godini, Gradonačelnik raspisuje javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom, putem sufinanciranja.

Pravo sudjelovanja u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Livna. Nositelj aktivnosti vezanih za realizaciju projekta je Služba za lokalni razvoj i investicije grada Livna.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna (šalter sala) ili na web stranici Grada. Obrasce zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj kuverti na protokol Grada Livna sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Livna www.livno.ba .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni razvoj i investicije grada Livna ili na broj telefona 034/206-242 svakim radnim danom od 09:00-15:00 sati. Kontakt osoba: Josip Vidović

Javni poziv ostaje otvoren do 8.4.2019. godine do 16:00 sati.
Svi detalji javnog poziva kao i potrebna dokumentacija nalaze se u privitku.

Oglas o prodaji stana

obavijestGrad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove objavljuje oglas o prodaji stana putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se stan u Livnu, dvosoban, III. kat, površine 60 m2, na adresi Gabrijela Jurkića bb (zgrada Livnoputova), u zgradi sagrađenoj na parceli k.č. 139/4, k.o. Livno. Početna cijena iznosi 57.705,60 KM. Prodaja će se obaviti putemjavnog nadmetanja - licitacije, u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50), 9. travnja 2019. u 12 sati. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje stana 28. ožujka 2019. u vremenu od 9 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. Kompletan tekst oglasa je u privitku.