Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata-vikendica, 13. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Veterinarske stanice u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. U Skupštinu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno biraju se tri člana.Prijave u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. U nastavku je kompletan tekst natječaja.

Natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih škola iz reda osnivača. U Školski odbor Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i Školski odbor Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“u Livnu biraju se dva člana iz reda osnivača. Kompletan tekst natječaja je u privitku. Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.