Javni oglas za prijem namještenika u službu Grada Livna

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna – Viši samostalni referent za nabavu-ekonom (1 izvršitelj). Javni oglas je objavljen na Oglasnoj ploči Grada Livna, na službenoj web stranici Grada i u dva dnevna glasila. Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana zadnje objave. Prijave dostaviti u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.

Dani uređenja Livna 2019.

cvijeceZapočela je akcija „Dani uređenja grada Livna 2019.“ Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća. Pozivaju se svi građani Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade. Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna putem komunalnih redara. Akcija „Dani uređenja Livna 2019.“ traje do kraja lipnja.

Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Crna stina, k.o.Žabljak i zemljišta na lokalitetu Čelebić, k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja nekretnina oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 26. i 27. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.