Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15), Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije.
  Zahtjevi za čije rješavanje je nadležna ova Služba predaju se na šalter za prijem podnesaka Općine Livno.

 

Pomoćnik gradonačelnika:

Ljiljana Marelja, dipl. iur.

Telefon: 034 206 220

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove:

Mario Ćavar, dipl.iur.

Telefon:034 206 218

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za upravne poslove iz oblasti geodetskih i katastarskih poslova:

Nikolina Čondrić

Telefon: 034 206 218

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za poslove katastra:

Ivana Pavić

Telefon: 034 206 180

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za poslove katastra:

Nikola Bulić

Telefon: 034 206 180

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:

Jozo Semren

Telefon: 034 206 222

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:

Sara Konta

Telefon: 034 206 222

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za geodetske poslove:

Mandica Perković

Telefon: 034 206 221

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za geodetske poslove:

Ivan Popović

Telefon: 034 206 219

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za geodetske poslove:

Gordana Vuković

Telefon: 034 206 234

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za geodetske poslove:

Pero Lijović

Telefon: 034 206 219

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.