Građevinske dozvole

Izdavanje građevinskih dozvola

Pravni temelj proističe iz Zakona o građenju(Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/16).

Građenju nove i rekonstrukciji postojeće građevine može se pristupiti samo na temelju građevne dozvole.
Rekonstrukcijom u smislu Zakona o građenju, smatra se izvođenje radova na postojećoj građevini (adaptacija, nadogradnja, dogradnja, sanacija, izmjena opreme, izmjena tehnološkog procesa, modernizacija, promjena namjene i sl.).
Zahtjev za izdavanje građevne dozvole podnosi investitor.

Ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom o građenju, tijelo graditeljstva dužno je izdati građevnu dozvolu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Za ishođenje odobrenja za građenje potrebno je priložiti:


1. lokacijska dozvola ili lokacijska informacija,
2. dokaz pravnog interesa na predmetnoj lokaciji;
3. tri primjerka glavnog projekta, ili tri primjerka izvedbenog projekta ili tri primjerka projekta izvedenog stanja;
4. pisano izvješće o obavljenoj kontroli glavnog projekta;
5. suglasnost, potvrde ili mišljenja mjerodavnih organa ili poduzeća o glavnom, izvedbenom ili projektu izvedenog stanja ako je to određeno posebnim zakonom;
6. izvod iz katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu mjesta građenja;
7. drugi prilozi određeni posebnim zakonom ;
8. uplata troškova uređenja građevinskog zemljišta i rente za pogodnost lokacije ovisno o vrsti objekta, površini i zoni izgradnje;
9. uplata doprinosa za izgradnju skloništa;
10. poljoprivredna suglasnost i druge suglasnosti na tehničku dokumentaciju prema namjeni objekta (sanitarna, protupožarna, vodoprivredna i zaštita na radu);
11. dokaz o uplati upravne pristojbe 22,00 KM i 0,25 KM/m2 korisne površine objekta.


Građevna dozvola prestaje važiti ako se s radovima na građevini za koju je građevna dozvola izdana ne započne u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti građevne dozvole.
Važenje građevne dozvole može se, po zahtjevu investitora, produžiti za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdana građevna dozvola.

Vodič za izdavanje građevinskih dozvolapdf button

 

Zahtjevi za izdavanje lokacijske i građevne dozvole

1.Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvolepdf button

2.Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole - informacijepdf button

3.Zahtjev za izdavanje građevne dozvolepdf button

4.Zahtjev za izmjenu lokacijske dozvolepdf button

5.Zahtjev za izmjenu građevne dozvolepdf button

 

Pristojbe za građevinske objekte kod ishođenja građevinskih dozvola

Visina rente i doprinosa za objektepdf button