Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15), Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

Izvršava i osigurava izvršavanje Zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, obrta, trgovine , turizma i ugostiteljstva,
provodi prvostupanjski upravni postupak i donosi pojedinačne upravne akte u navedenim oblastima,
vrši inspekcijske poslove u oblasti:
ugostiteljstva, trgovine, turizma , urbanizma i graditeljstva i komunalne djelatnosti,

obavlja poslove iz nadležnosti komunalnog redarstva,
provodi propisani postupak u cilju davanja u zakup i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

provodi postupak utvrđivanja minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti,
uspostavlja , vodi i ažurira propisane evidencije i registre te provodi postupak izdavanja uvjerenja iz djelokruga službe,
priprema propise i druge akte iz djelokruga službe koje podnosi na usvajanje Općinskom vijeću i Općinskom načelniku,
prati stanje i predlaže mjere za poboljšanje stanja u javnim poduzećima čiji je općina osnivač,
daje mišljenje i sugestije kod izrade propisa koje usvajaju nadležna tijela Županije i Federacije,
na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije priprema i dostavlja statističke podatke, priprema i dostavlja analize i studije, priprema i dostavlja informacije o eksternim aktima, sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga i dokumentacije, te na drugi način sudjeluje u pripremi integrirane strategije razvoja općine,
provodi statistička istraživanja u oblastima iz svoje nadležnosti sukladno Programu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BIH , izrađuje informacije, analize, izvješća i druge stručne materijale iz svog djelokruga,
ostvaruje suradnju s mjesnim zajednicama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama u cilju izrade informativnih i strateških dokumenata iz djelokruga Službe, vrši i druge poslove koje mu u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

U okviru Službe utvrđuju se poslovi i zadaci za dvanaest (12) izvršitelja, opis poslova i zadataka, uvjeti za obavljanje poslova, vrsta djelatnosti, naziv skupine poslova, složenost poslova, status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja kako slijedi:

Kontakt informacije

Pomoćnica gradonačelnika:
Ivana Markov: dipl. oec
Telefon: 034 206 240
mail: ivana.markov@livno.ba

Stručni savjetnik za planiranje programiranje i provedbu:
Fikret Sitnić: dipl. ecc
Telefon: 034 206 232
Mail: fikret.sitnic@livno.ba

Građevinsko – urbanistički inspektor:
Ilija Pravdić : dipl. ing. građ.
Telefon: 034 206 229
Mail: ilija.pravdic@livno.ba

Stambeno – komunalna inspektorica:
Nevenka Turalija: dipl. ing. poljoprivrede
Telefon: 034 206 233
Mail: nevenka.turalija@livno.ba

Tržišno – turistički inspektor:
Borislav Kovač: dipl. ing. poljoprivrede
Telefon: 034 206 219
mail: borislav.kovac@livno.ba

Stručni suradnik za javne nabave:
Josip Džaja, mag. Oec
Telefon: 034 206 238
Mail: josip.dzaja@livno.ba

Stručni savjetnik na poslovima poljoprivrede i vodoprivrede:
Ivana Pervan dipl.ing. agronomije
Telefon: 034 206 231
Mail: ivana.pervan@livno.ba

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i upravno rješavanje:
Dajana Barun dipl. iur.
Telefon: 034 206 230
Mail: dajana.barun@livno.ba

Stručni savjetnik za analizu obaveza i praćenje realizacije projekata:
Sanja Čečura Pavić dipl. ing. građevinarstva
Telefon: 034 206 238
Mail: sanja.cecura.pavic@livno.ba

Stručni suradnik za pripremu i izradu projektnih prijedloga:
Mariana Brčić
Telefon: 034 206 183
Mail: sanja.cecura.pavic@livno.ba

Samostalni referent za poslove poljoprivrede:
Dijana Perković
Telefon: 034 206 176
Mail: dijana.perkovic@livno.ba

Stručni suradnik za pripremu projekata iz oblasti gospodarstva, poduzetništva i obrta:
Jelena Perković mag. oec.
Telefon: 034 206 224
Mail: jelena.perkovic@livno.ba

 

Postavi pitanje