Matični ured

E-Matičar

Osobe čije se matične knjige vode na području Grada Livna, a žive ili borave u inozemstvu, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem ovog obrasca.

 • Osobe ovlaštene za traženje izvadaka i uvjerenja iz matične knjige (članak 64. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine F BiH“, broj: 37/12 i 80/14)

Izvatci iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pismeni zahtjev osobe na koju se odnose podatci, njezinog punomoćnika ili člana njezine uže i šire obitelji, posvojitelja ili skrbnika.

Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti za izdavanje izvatka ili uvjerenja o podacima iz matičnih knjiga, u tom slučaju tijelo uprave grada mjerodavno za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

 1. Provjera

Preporučujemo da prije uplate provjerite nalaze li se vaši podatci u matičnoj evidenciji Matičnog ureda Grada Livna. Provjeru možete izvršiti pozivom na broj 034 206 182 ili slanjem upita na e-mail adresu e-maticar@livno.ba

 1. Zahtjev

Nakon što izvršite provjeru potrebno je popuniti zahtjev na dnu stranice te mu priložiti sljedeće dokumente:

 • dokaz o identitetu ili srodstvu s osobom za koju tražite izvadak i/ili uvjerenje (kopija osobnog dokumenta), i
 • dokaz o uplati.
 1. Instrukcija za plaćanje

Upravne pristojbe i troškove poštarine plaćate unaprijed prilikom narudžbe izvatka/uvjerenja. Upravne pristojbe utvrđene su Odlukom o općinskim upravnim pristojbama („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/10, 5/18, 7/20 i 3/21) .

Troškovi poštarine iznose 10 KM, bez obzira u koju zemlju se šalje izvadak/uvjerenje.

Upravne pristojbe:

Izvadak iz matične knjige rođenih 3 KM
Izvadak iz matične knjige rođenih – međunarodni 6 KM
Izvadak iz matične knjige vjenčanih 3 KM

Izvadak iz matične knjige vjenčanih –međunarodni

6 KM

Izvadak iz matične knjige umrlih

3 KM

Izvadak iz matične knjige umrlih – međunarodni

6 KM

Uvjerenje o državljanstvu

3 KM

 

Grad Livno obavlja financijsko poslovanje preko depozitnog računa:

RAIFFAISEN BANK d.d. BIH

Primatelj: Proračun GV Livno                                                          

Broj računa : 16 10 20 00 63 11 00 44

Za inozemstvo: S.W.I.F.T., RZBABA2S, IBAN: BA391610200063110044

Vrsta prihoda: 722431

Šifra Općine: 055

Proračunska organizacija: 0001003

 • Traženi izvadak/uvjerenje biti će poslan/o poštom, nakon što konfirmacijski e-mail o narudžbi/uplati stigne na našu e-mail adresu.

 ***U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Grad Livno jamči da se Vaši osobni podatci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje izvatka i/ili uvjerenja iz matičnih knjiga koje se vode na području Grada Livna.***

Informacije

Prijava rođenja i upis u matičnu knjigu rođenih osobnog imena i državljanstva djeteta

/potrebni dokumenti/

a) Djeca rođena u braku:

 • prijava rođenja iz zdravstvene ustanove,
 • izvod iz matice vjenčanih (najnoviji),
 • dokaz o državljanstvu roditelja,
 • osobne iskaznice roditelja,
 • osobna iskaznica prijavitelja i punomoć (ako prijavu ne podnose roditelji),
 • rok za prijavu novorođenog djeteta je 30 dana

b) Djeca rođena izvan braka:

 • prijava rođenja iz zdravstvene ustanove,
 • izvod iz matice rođenih za majku,
 • osobna iskaznica majke.

c) Priznanje očinstva:

 • osobne iskaznice oba roditelja,
 • izjava oca o priznanju očinstva pred matičarom
 • pristanak majke djeteta,
 • pristanak djeteta ako je navršilo 14 godina.

d) Djeca rođena u inozemstvu:

 • internacionalni izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o BiH državljanstvu roditelja djeteta ili barem jednog od njih,
 • potvrdu o prebivalištu roditelja (prijavljuje se prema posljednjem prebivalištu roditelja),
 • ovjereni preslici osobnih iskaznica oba roditelja,
 • izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje,
 • suglasnost za upis u knjigu rođenih i državljana ako jedan od roditelja nije državljanin BiH.
Prijava vjenčanja i upis u maticu vjenčanih

 /potrebni dokumenti/

 a) Zaključenje braka BiH državljana:

 • prijava namjere zaključenja braka /zapisnik/,
 • izvod iz matične knjige rođenih mladenaca (ženika i nevjeste),
 • potvrde o državljanstvu,
 • ovjereni preslici osobnih iskaznicamladenaca,
 • preslici osobnih iskaznica svjedoka (kumova),
 • potvrdu o slobodnom bračnom stanju za osobe rođene izvan Općine Livno,
 • ako su budući supružnici malodobni potrebno je dostaviti rješenje mjerodavnog suda o dopuštenju za zaključenje braka,
 • uplata naknade (pristojbe) za vjenčanje:
 • radnim danima u radno vrijeme – 50 KM,
 • radnim danima izvan radnog vremena – 60 KM,
 • neradnim danima – 80 KM,

-za zaključenje braka izvan službenih prostorija naknada se utvrđuje posebnim rješenjem.

Napomena: Termin za zaključenje braka ne može biti prije30 dana od dana prijavljivanja. Iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, matičar može odobriti zaključenje braka i prije navedenog roka.

b) Zaključenje braka sa stranim državljanima:

 • internacionalni izvodi iz matice rođenih,
 • potvrda o državljanstvu,
 • potvrda da nema zakonskih smetnji za brak sa stranim državljaninom,
 • ovjereni preslik putovnice,
 • prijava boravka u Livnu,
 • uplata pristojbe.

Napomena: Svi dokumenti moraju biti izvornici, prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača, i nadovjereni pečatom za međudržavni pravni promet i ne stariji od 60 dana. Na vjenčanju je obvezatna nazočnost službenog tumača.

c) Upis u matičnu knjigu vjenčanih braka zaključenog u inozemstvu

 • internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih,
 • dokaz o BiH državljanstvu supružnika ili barem jednog od njih,
 • potvrdu o prebivalištu supružnika,
 • ovjereni preslici osobnih iskaznica ili putovnica supružnika,
 • ako izvod iz matične knjige vjenčanih ne sadrži podatke o prezimenu nakon zaključenja braka, potrebna je izjava o tome.

d) Zaključenje braka preko punomoćnika

U naročito opravdanim slučajevima Služba može na pisani zahtjev stranke rješenjem dopustiti zaključenje brakauz nazočnost samo jednog budućeg bračnog partnera i opunomoćenika drugog. Punomoć mora biti sastavljena i ovjerena kod notara ili suda i vrijedi 60 dana od dana ovjere.

Prijava smrti i upis u matičnu knjigu umrlih

/potrebni dokumenti/

 • dvije službene potvrde (mrtvozorničke) o smrti,
 • ovjereni preslik osobne iskaznice umrle osobe,
 • izvodi iz matice rođenih i vjenčanih umrle osobe,
 • osobna iskaznica prijavitelja smrti.

Prijavitelj daje potrebne podatke za sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka.

Rok za upis činjenice smrti je 30 dana. Ako je proteklo više od 30 dana od trenutka smrti prijavu podnosi mjerodavna Policijska uprava.

Napomena: Ako je osoba čije je posljednje prebivalište bilo u Livnu umrla u inozemstvu za upis u matičnu knjigu umrlih dostavlja se:

 • internacionalni izvod iz matične knjige umrlih,
 • dokaz o BiH državljanstvu,
 • potvrda o prebivalištu umrlog,
 • ovjereni preslik osobne iskaznice.
Državljanstvo
 • Ako je izvršen upis činjenice državljanstva (u knjigu državljanaili matičnu knjigu rođenih) za Općinu Livno potvrda (uvjerenje) o državljanstvu izdaje se u Matičnom uredu Općine Livno, uz predočenje osobne iskaznice ili izvoda iz matice rođenih;
 • Ako upis državljanstva nije izvršen, a osoba je rođena na području Općine Livno, građanin je dužan obaviti provjeru u matičnim uredima općina u kojima je imao prebivalište.Ako upis nije izvršen ni u tim matičnim uredima , potrebno je pribaviti potvrdu o toj činjenici, dokaz o BiH i FBiH državljanstvu za roditelje (ili barem jednog) i potvrdu o kretanju prebivališta za punoljetne osobe;
 • Osobe koje nisu rođene u BiH, a imale su prijavljeno prebivalište na području BiH na dan 6. travnja 1992. godine, mjerodavna Policijska uprava donosi posebno rješenje temeljem koje se obavlja upis činjenice državljanstva;
 • Ako je dijete rođeno u inozemstvu činjenica državljanstva upisuje se uz dokaze o posljednjem prebivalištu roditelja (potvrda o kretanju) na području Općine Livno,internacionalni rodni list, dokaz o državljanstvu BiH i FBiH roditelja i suglasnost za upis ako je jedan od roditelja nije državljanin BiH.
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
 • Izvodi se izdaju na usmeni zahtjev stranke, uz predočenje osobne iskaznice i podatke o činjenici koja se izvodom potvrđuje (ime i prezime, nadnevak),
 • Uplata upravne pristojbe, osim u slučaju kada je stranka oslobođena plaćanja.
Ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa
 • Ovjera potpisa obavlja se samo uz nazočnost osobe čiji se potpis ovjerava;
 • Ovjera preslika ili prijepisa obavlja se uz priloženi izvornik;
 • Ako je osoba nepokretna ili teško pokretna potreban je poseban pisani zahtjev;
 • Uplata upravne pristojbe, osim kada je stranka oslobođena plaćanja.

Postavi pitanje