Prostorno – planski dokumenti

Prostorni plan područja Grada Livno

Grad Livno ima dugu tradiciju uređenja prostora općine, u skladu sa dokumentima prostornog uređenja, kako za pojedine dijelove općine tako i općine u cjelini.

Prostorni plan područja općine Livno je usvojen 1979.godine što potvrđuje dugogodišnju tradiciju u prostornom planiranju. 

Livno – stari poslovni plan

Odluka o provođenju Prostornog plana područja općine također je donesena 1979.godine i objavljena u Službenom glasniku općine Livno broj:5/79.

Za povoljno poslovno okruženje i razvoj gospodarstva zbog popunjenih kapaciteta postojećih poslovnih zona, Općina Livno je u tu svrhu izvršila izmjenu Prostornog plana.

Izmjena prostornog plana općine Livno

Izmjena prostornog plana je objavljena u Službenom glasniku općine Livno broj:6/12.

Karta mineralnih sirovina

Urbanistički plan

Odluka o usvajanju Urbanističkog plana „Livno 2000“ ( u daljnjem tekstu: Plan) donesena 31.12.1991. godine i objavljena u Službenom glasniku općine Livno broj 6/91, kao i Odluka o provođenju plana.

U cilju utvrđivanja temeljne organizacije prostora, zaštite prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti korištenje i namjena površina s prijedlogom njihovog uređenja, Općinsko vijeće je 2002.godine donijelo Odluku o dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana „Livno 2000“ ( Broj: 01-02-677/02 od 28.05.2002.godine) kojom je odobrena izgradnja na svim mjestima koja su predviđena izmjenom odluke i na mjestima gdje planom nije predviđena individualna izgradnja, a već postoje formirana naselja.

Urbanistički plan

Detaljni planski dokumenti

 

REGULACIJSKI PLAN “BRDA”

Regulacijski plan „BRDA“ izrađen je za Poljoprivredno-proizvodnu zonu „BRDA“.
Ukupni obuhvat Plana iznosi 95,00ha. U sklopu je i sportsko letjelište koje zauzima 60,00 ha, a poljoprivredno-proizvodni sadržaj zauzima 35,00 ha.
Plan je usvojen 2013.godine.
Odluka o usvajanju i provođenju regulacijskog plana „BRDA“ objavljena je u Službenom glasniku općine Livno, broj:5/13.

REGULACIJSKI PLAN “RASADNIK”

Regulacijski plan „RASADNIK“ donesen je 2015..godine. Odluka o usvajanju i provođenju objavljena je u Službenom glasniku broj:3/15.
Područje obuhvata Plana je označeno kao Poslovna zona „RASADNIK“.
Obuhvat zone je 31,90 ha.

REGULACIJSKI PLAN “VAGANJ”

Regulacijski plan „VAGANJ“ usvojen je 2008.godine.
Odluka o usvajanju i provođenju regulacijskog plana „VAGANJ“objavljena je u Službenom glasniku općine Livno, broj:1/08.

REGULACIJSKI PLAN “VETERINARSKA A”

Plan je usvojen 2013.godine i Odlika o usvajanju i provođenju Regulacijskog plana„VETERINARSKA A” Livno, objavljena u Službenom glasniku općine Livno broj: 2/13.
Granica počinje na istoku od mosta preko rijeke Bistrice i prati u pravcu juga Glavnu obilaznicu do spoja – raskrižja sa Splitskom ulicom. Dalje u pravcu zapada prati Splitsku ulicu do spoja sa putem označenim kao k.č.364, prati ovaj put (ul. Rasadnik) u pravcu sjeveroistoka do parcele k.č. 522/2. Dalje granica presijeca parcelu k.č. 522/2 u pravcu sjeveroistoka i ide do korita rijeke Bistrice, a zatim uzvodno prati tok rijeke Bistrice sve do mosta gdje jei započela, te ovdje zatvara krug obuhvata. Površina obuhvata Regulacijskog planaiznosi 5,95 hektara.