Poslovni vodič

Registracija poslovnih subjekata

Gospodarsko društvo je pravna osoba koja samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vršenja usluga na tržištu.

Gospodarsko društvo mogu osnovati domaće i strane fizičke osobe, kao i domaće i strane pravne osobe.

Gospodarsko društvo može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika:

 • Drušvo sa ograničenom odgovornošću
 • Dioničko društvo
 • Komanditno društvo
 • Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću

Kao najčešći oblik organiziranja gospodarskih društava je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih gospodarskih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Srodne djelatnosti jesu sve registrirane gospodarske i druge djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe po pravilima obavljanja obrta, a koje se ne smatraju obrtom.

Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je poslovno sposobna,
 • da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano posebnim zakonom,
 • da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje,
 • odgovarajuća stručna sprema

Inozemni državljanin može obavljati obrt ako ispunjava uvjete:

 • da je poslovno sposobna,
 • da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano posebnim zakonom,
 • da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje.

Rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta inozemnom državljaninu postaje pravno valjano izdavanjem radne dozvole sukladno Zakonu o zapošljavanju stranaca, i vrijedi za vremensko razdoblje za koji je ta dozvola izdana.

VODIČ ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH SUBJEKATA

Postupak prodaje/kupovine zemljišta u općinskom vlasništvu na području gospodarskih I poslovnih zona

Raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Livno vrši se sukladno odredbama zakona o stvarnim pravima F BiH(„Sl. novine F BiH, broj: 66/13 i 100/13). Potencijalni investitori koji su zainteresirani za kupnju zemljišta na području gospodarskih i poslovnih zona postupak prodaje počinju podnošenjem zahtjeva za kupoprodaju zemljišta Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.
Zahtjev se može podići na šalteru katastra ili isprintati sa općinske službene web stranice.

Po primitku zahtjeva Služba određuje sudskog vještaka koji utvrđuje naknadu za predmetnu nekretninu po tržišnoj cijeni.
Odluku o prodaji nekretnine donosi Općinsko vijeće i istom se definiraju uvjeti prodaje, te prava i obveze prodavatelja i kupca. Prodaja građevinskog zemljišta vrši se u postupku javnog nadmetanja-licitacije. Temeljem odluke Općinskog vijeća, Služba objavljuje oglas o licitaciji koji sadrži sve bitne elemente prodaje: naznaka prodavatelja, vrijeme i mjesto održavanja licitacije, početnu cijenu nekretnine, iznos jamčevine, vrijeme razgledanja nekretnine, uvjete gradnje i druge bitne elemente.

Nakon završetka licitacije, sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se kupoprodajni ugovor. Osim plaćanja kupoprodajne cijene, kupac snosi i troškove isplate nagrade notaru, troškove uknjižbe u javne knjige kao i poreza na promet ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno važećim propisima, a što se regulira odlukom Općinskog vijeća o prodaji nekretnine. Nakon uplate ukupne cijene zemljišta, kupac se uvodi u posjed nekretnine čime završava postupak prodaje.

Kako doći do građevinske dozvole

1

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
ZGRADA OPĆINE (Trg Branitelja Livna 1)

2

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE
DOZVOLE ILI LOKACIJSKE INFORMACIJE

(Informacije i obrazac popuniti na šalteru Službe u centru
za izdavanje građevinskih dozvola uz pomoć službenika
koji je zadužen za rad sa strankama)

 

3

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

(Informacije i obrazac popuniti na šalteru Službe u centru
za izdavanje građevinskih dozvola uz pomoć službenika
koji je zadužen za rad sa strankama). Ako su priloženi svi
potrebni dokumenti dozvola se izda u roku 2-3 dana.

4

PODNOŠENJE ZAHTJEVA – ISHOĐENJE UPORABNE DOZVOLE

(Informacije i obrazac popuniti na šalteru Službe u centru
za izdavanje građevinskih dozvola uz pomoć službenika
koji je zadužen za rad sa strankama).Ovaj postupak se
provodi kada je u potpunosti završen objekt i može se
staviti u funkciju.

VAŽNO!

NA TEMELJU UPRABNE DOZVOLE MOŽE SE POKRENUTI POSTUPAK
UPLANJENJA OBJEKTA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA U SLUŽBI ZA
IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR

VODIČ ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Poticaji i olakšice

Komunalna pristojba za izgradnju objekata na području Općine Livno izvan šeste zone gradskog područja, za izgradnju objekata, ekonomskih dvorišta i drugih građevina koje služe za otvaranje pogona u proizvodnim djelatnostima iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i drvne industrije neće se naplaćivati komunalna pristojba (Odluka o općinskim komunalnim pristojbama za građevinske objekte, Sl. glasnik Općine Livno 1/14).

Subvencioniranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u cijelom roku otplate kredita u iznosu od 1⁄2 te kamate, a do maksimalnog postotka od 3,5% (Visina kredita maksimalno 30.000,00KM s rokom otplate maksimalno do 5 godina).

INFORMACIJA O DOSTUPNIM POTICAJIMA I OLAKŠICAMA

Poticaji i olakšice

Komunalna pristojba za izgradnju objekata na području Općine Livno izvan šeste zone gradskog područja, za izgradnju objekata, ekonomskih dvorišta i drugih građevina koje služe za otvaranje pogona u proizvodnim djelatnostima iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i drvne industrije neće se naplaćivati komunalna pristojba (Odluka o općinskim komunalnim pristojbama za građevinske objekte, Sl. glasnik Općine Livno 1/14).

Subvencioniranje kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u cijelom roku otplate kredita u iznosu od 1⁄2 te kamate, a do maksimalnog postotka od 3,5% (Visina kredita maksimalno 30.000,00KM s rokom otplate maksimalno do 5 godina).

INFORMACIJA O DOSTUPNIM POTICAJIMA I OLAKŠICAMA