Pristup informacijama

w

Niste pronašli što tražite?

Pošaljite upit našoj službi, a mi ćemo vam u što skorijem roku odgovoriti.

Postavi pitanje

Poštovani građani,

Ovaj vodič sastavljen je sa ciljem da Vam, kao mogućim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama, pomogne ostvariti svoja prava sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: ZOSPI).

Vodič će Vam pomoći da saznate više o tome kako možete pristupiti podatcima koje su u posjedu i pod kontrolom općine Livno, točnije našeg Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu (u daljnjem tekstu: općinski organi).

Ovaj vodič:

 • sadrži jednostavne upute za sastavljanje zahtjeva;
 • obavještava Vas o postupku i rokovima kojih se mi moramo pridržavati tijekom obrade Vašeg zahtjeva;
 • obavještava Vas o razlozima zbog kojih Vam pristup zahtijevanom podatku može biti uskraćen;
 • sadrži upute o podnošenju žalbi na odluke koje su donesene sukladne sa ZOSPI;
 • predlaže putem jednog primjerka kako bi se ZOSPI zahtjev trebao popuniti.

Vodič je besplatan i možete ga dobiti putem naše kancelarije u Općini Livno, e-maila ili pošte.

Uz vodič možete, također besplatno, dobiti i indeks-registar općinskih tijela koji će Vam pomoćii da svoj zahtjev uputite na pravu adresu, odnosno mjerodavnom općinskom tijelu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili Vam je potrebna pomoć pri sastavljanju zahtjeva za pristup informacijama, molimo Vas da se obratite službeniku za informiranje.

Nadamo se da će Vam podatci u ovom vodiču biti korisni. Pozivamo Vas da nam uputite preporuke kako bi doprinijeli poboljšanju sljedećeg izdanja ovog vodiča.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Dr. Edin Brkić

OPĆINSKI NAČELNIK: Luka Čelan dipl.iur.

Koja prava imate u skladu sa ZOSPI?

ZOSPI (objavljen u «Sl. novinama FBiH», br. 32/01) Vam jamči pravo na pristup informacijama koje su u posjedu ili pod kontrolom svih javnih organa, uključujući i općinske organe.

Kako bi ostvarili ovo pravo morate podnijeti pismeni zahtjev općinskom organu u kojem se što točnije navodi kakvu informaciju tražite, zajedno s Vašim imenom i Vašom adresom (vidi prilog). Općinsko tijelo u roku od 15 dana od dana prijema Vaš zahtjev mora obraditi. Ako općinsko tijelo kome ste se obratili nije mjerodavno za podatak koji ste tražili, to tijelo ima obvezu uputiti Vaš zahtjev mjerodavnom tijelu.

U pravilu, općinsko tijelo ima obvezu odobriti Vam pristup informaciji koju ste tražili. Samo u iznimnim okolnostima, koje ZOSPI detaljno regulira, općinsko tijelo može donijeti odluku da Vam uskrati pristup informaciji koju ste tražili.

Općinski organ nema pravo naplaćivati pristojbe za ZOSPI zahtjeve. Od Vas se može tražiti samo plaćanje troškova umnožavanja u skladu sa Naputkom Federalnog ministarstva pravde i to:

 • prvih deset stranica je besplatno
 • svaka naredna stranica se plaća 0,50 KM
 • elektronska kopija na disketi košta 5 KM.

Kako djeluje ZOSPI?

Tko ima obvezu odobriti pristup informacijama?

ZOSPI se primjenjuje na sva «javna tijela» – koji predstavljaju cjelovitu vlast, kao i institucije pod nadzorom vlasti (kao što su komunalna poduzeća, bolnice, škole, regulatorne agencije, korporacije u vlasništvu ili pod kontrolom vlasti, itd.). Zakon točno određuje javna tijela kao sva tijela vlasti – izvršna, zakonodavna i sudbena tijela, potom tijela koji obavljaju javnu funkciju, a imenovani su ili ustanovljeni sukladno zakonu, kao i pravne osobe koje su u vlasništvu ili koje nadzire tijelo vlasti. Sva ova tijela u obvezi su odgovarati na ZOSPI zahtjeve!

Ovaj vodič se odnosi na općinske organe naše općine.

Koje vrste informacija možete dobiti?

ZOSPI Vam daje pravo tražiti pristup bilo kojoj informaciji koja je pod kontrolom općinskih tijela, bilo da se radi samo o jednom retku ili čitavim dosjeima. Nije važan ni način čuvanja informacije od strane javnog tijela (ZOSPI obuhvaća i dokumente čuvane u računalnim sustavima, tonske i video zapise, fotografije i sl.).

Od kojeg općinskog tijela možete tražiti informaciju?

Pristup informaciji trebate tražiti od općinskog tijela za koji smatrate da posjeduje informaciju. Ako niste sigurni koje bi to tijelo moglo biti, kontaktirajte službenika za informiranje ili provjerite u našem indeks-registru, koji možete dobiti u našoj prijamnoj/informativnoj kancelariji.

Prvo pokušajte dobiti informaciju na neformalan način

Prije nego što podnesete formalni ZOSPI zahtjev, kontaktirajte našeg službenika za informiranje. Ako općinsko tijelo nije u mogućnosti ili nije spreman priopćiti informaciju na neformalan način, možete podnijeti formalan zahtjev u skladu sa ZOSPI.

Pozorno ispunite svoj ZOSPI zahtjev

Bit će Vam od pomoći ako pozorno ispunite svoj ZOSPI zahtjev. Morate točno znati što želite i u kojem opsegu, kako biste nam olakšali postupanje s Vašim zahtjevom.

Kome i kako poslati ZOSPI zahtjev

Zahtjev trebate poslati našem službeniku za informiranje.

Zahtjevi moraju biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije BiH. Na njima mora biti naznačeno Vaše ime i prezime, kao i Vaša adresa, a poželjno bi bilo da upišete i broj telefona na koji Vas možemo kontaktirati radi lakše komunikacije.

Zahtjev mora jasno definirati ono što želite saznati. Dobro sastavljen ZOSPI zahtjev bi trebao sadržavati sve podatke koji bi mogli pomoći općinskom organu u određivanju željene informacije: naslov ili nadnevak dokumenta, autora, pošiljatelja, ured u kojem je nastao, itd.

U kojem roku možete dobiti zahtijevanu informaciju?

Ako je općinsko tijelo na koje ste uputili zahtjev mjerodavano za njegovu obradu, Vi ćete dobiti odgovor o tome je li Vam pristup odobren ili odbijen u roku od 15 dana od dana prijema Vašeg zahtjeva.

Što u slučaju da općinsko tijelo ne posjeduje informaciju?

U slučaju da općinsko tijelo nema zahtijevanu informaciju, to je tijelo u obvezi da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva proslijedi mjerodavnom javnom tijelu, o čemu ćete biti obaviješteni dopisom.

Kako se odvija pristup informacijama?

Jednom kada je pristup odobren, bilo u cijelosti ili djelomično, općinsko tijelo će Vas dopisom obavijestiti o mogućnosti osobnog pristupa podatcima u njegovim prostorijama, odnosno o mogućnosti dobivanja besplatnog preslika tražene informacije (prvih deset stranica) ili da Vam se informacija umnoži nakon izvršene uplate.

Kada državni organ može odbiti pristup?

ZOSPI navodi tri vrste informacija koje mogu biti izuzete od otkrivanja:

Prva kategorija u svezi i djelokruga javnih tijela. U smislu ove vrste iznimka može biti uvrštena u slučajevima kada bi otkrivanje informacije izazvalo znatnu štetu za «legitimne ciljeve» Federacije BiH i to kada je riječ o interesima obrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, interesima sprečavanja i otkrivanja kriminala, te zaštite postupka donošenja odluka u javnim organima.

Druga kategorija izuzeća odnosi se na zaštitu komercijalno osjetljivih podataka treće strane, kada bi objavljivanje takve informacije moglo prouzrokovati trećoj strani štetu.

Treća vrsta izuzetaka je zaštita privatnosti treće osobe.

Što možete učiniti ako Vam pristup nije odobren?

Ako općinsko tijelo odbije pristup informaciji koju ste Vi zahtijevali, bilo djelomice ili u cijelosti, o tome će Vas informirati dopisom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.

Općinsko tijelo će u dopisu navesti razloge za odbijanje pristupa informaciji, zakonski temelj izuzeća, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te Vas poučiti o Vašem pravu podnošenja ŽALBE – navodeći naznaku i adresu tijela kome se žalba podnosi, kao i rok i troškove za podnošenje žalbe.

Ako niste zadovoljni odlukom povodom Vaše žalbe, možete pokrenuti UPRAVNI SPOR kako bi ta odluka bila razmatrana od strane suda.

U bilo kojem stupnju postupka, možete se obratiti i Uredu ombudsmana FBiH u Livnu, Gabrijela Jurkića bb, tel. 034/201-911, tel./fax 034/203-237.

Obratite pozornost da su svi žalbeni rokovi točno određeni. Propuštanjem ovih rokova riskirate gubitak prava na podnošenje žalbe.

Kako pristupiti osobnim informacijama, kako ih izmijeniti ili ispraviti

ZOSPI sadrži posebni postupak za pristup Vašim osobnim informacijama, odnosno informacijama koje se tiču Vašeg privatnog života. Kao dodatak općim pravilima vezanim za ZOSPI zahtjeve, ovdje je važno istaknuti da pristup osobnim informacijama možete podnijeti samo:

 • Vi osobno, ili
 • od Vas ovlaštena osoba.

Ako zahtjev za pristup Vašoj osobnoj informaciji podnosite osobno, morate ga osobno i potpisati, te pokazati svoju zakonom utvrđenu osobnu ispravu s fotografijom

Ako ste ovlastili nekoga drugog da pristupi Vašoj osobnoj informaciji u Vaše ime, taj zastupnik mora potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđen osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i presliku Vaše zakonom utvrđene osobne isprave.

ZOSPI Vam također daje pravo kojim se osigurava da je Vaša osobna informacija točna, bitna i da nije na bilo koji drugi način pogrešna. Nakon što ste pristupili osobnoj informaciji, možete zahtijevati izmjenu i/ili davanje osvrta koji se dodaje na osobne informacije. Ne postoji vremensko ograničenje u pogledu traženja izmjene Vaše osobne informacije.

Iako imate pravo tražiti od općinskih organa izmjenu ili ispravak Vaše osobne informacije, oni nisu dužni to učiniti ako se ne slažu sa izmjenom koju ste predložili. Vi možete uložiti žalbu na takvu odluku.

PRILOG

PRIMJERAK ZAHTIJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

I pored toga što možete uključiti u svoj zahtjev onoliko informacija koliko smatrate potrebnim (kao što su brojevi telefona, e-mail adresa, je li umnožavanje poželjno i u kojoj formi, itd.), ZOSPI Vas obvezuje:

 • sastaviti zahtjev u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije BiH,
 • dati dovoljno podataka o naravi i sadržaju informacije, kako bi se omogućilo javnom tijelu pronalaženje tražene informacije;
 • napisati svoje ime, prezime i adresu.

Stoga Vam predlažemo da Vaš zahtjev sastavite na sljedeći način:

UZORAK ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

_________________________

(ime i prezime)

_________________________

(adresa)

_________________________

(telefon)

OPĆINA LIVNO

Služba za opću upravu

i društvene djelatnosti

Trg branitelja Livna

80101 LIVNO

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tražim da mi omogućite pristup informaciji:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zaokružite način na koji želite pristupiti informaciji:

 1. a)neposredan uvid
 2. b)slanje informacije na kućnu adresu
 3. c)umnožavanje informacije

Livno, ___________

          (datum)

(potpis podnositelja zahtjeva)

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA WORD