Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15), Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije.
  Zahtjevi za čije rješavanje je nadležna ova Služba predaju se na šalter za prijem podnesaka Općine Livno.

Kontakt informacije

Mario Ćavar, dipl. iur

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 220
Mail: mario.cavar@livno.ba

 

Kontakt osobe

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove:

Nikolina Čondrić, dipl.iur.
Telefon:034 206 218
Mail: nikolina.condric@livno.ba

Ivana Pavić dipl.iur
Telefon: 034 206 218
Mail: ivana.pavic@livno.ba

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:

Jozo Semren
Telefon: 034 206 222
Mail: jozo.semren@livno.ba

Sara Mihaljhević
Telefon: 034 206 222
Mail: sara.konta@livno.ba

Ana Džal
Telefon: 034 206 222
Mail: ana.dzal@livno.ba

Stručni suradnik za poslove katastra: 

Marija Milanović
Telefon: 034 206 180
Mail: marija.jankovic@livno.ba

Antonija Šarić
Telefon: 034 206 180
Mail: antonija.saric@livno.ba

Stručni suradnik za provođenje promjena u katastru

Nikola Bulić
Telefon: 034 206 180
Mail: nikola.bulic@livno.ba

Viši referent za geodetske poslove:

Mandica Perković
Telefon: 034 206 234
Mail: mandica.perkovic@livno.ba

Ivan Popović
Telefon: 034 206 221
Mail: ivan.popovic@livno.ba

Gordana Vuković
Telefon: 034 206 234
Mail: gordana.vukovic@livno.ba

Pero Lijović
Telefon: 034 206 221
Mail: pero.lijovic@livno.ba

 

Postavi pitanje