Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15), Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije.
  Zahtjevi za čije rješavanje je nadležna ova Služba predaju se na šalter za prijem podnesaka Općine Livno.

Kontakt informacije

Mario Ćavar, dipl. iur

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 220
Mail: mario.cavar@livno.ba

 

Kontakt osobe

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove:

Nikolina Čondrić, dipl.iur.

Telefon:034 206 218

Mail: nikolina.condric@livno.ba

 

Ivana Pavić

Telefon: 034 206 218

Mail: ivana.pavic@livno.ba

 

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina:

 

Jozo Semren

Telefon: 034 206 222

Mail: jozo.semren@livno.ba

 

Sara Mihaljhević

Telefon: 034 206 222

Mail: sara.konta@livno.ba

 

Ana Džal

Telefon: 034 206 222

Mail: ana.dzal@livno.ba

 

Stručni suradnik za poslove katastra:

 

Marija Milanović

Telefon: 034 206 180

Mail: marija.jankovic@livno.ba

 

Stručni suradnik za provođenje promjena u katastru

 

Nikola Bulić

Telefon: 034 206 180

Mail: nikola.bulic@livno.ba

 

Viši referent za geodetske poslove:

 

Mandica Perković

Telefon: 034 206 234

Mail: mandica.perkovic@livno.ba

 

Ivan Popović

Telefon: 034 206 221

Mail: ivan.popovic@livno.ba

 

Gordana Vuković

Telefon: 034 206 234

Mail: gordana.vukovic@livno.ba

 

Pero Lijović

Telefon: 034 206 221

Mail: pero.lijovic@livno.ba

Postavi pitanje