Za građane

Novosti i događanja

Natječaji

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Gradonačelnik Livna Darko Čondrić objavljuje javni oglas za popunu  radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu i to na radno mjesto viši referent za matičarske poslove  u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna, jedan izvršitelj,  na neodređeno...

Javni natječaj za izbor i imenovanje UV Gradske ljekarne Livno

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Gradske ljekarne Livno. U Upravno vijeće Gradske Ljekarne Livno biraju se tri člana i to jedan član iz reda osnivača, jedan iz reda stručnih djelatnika Ustanove i jedan iz reda...

Javni poziv za davanje u zakup pet drvenih kućica

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada  Livna, temeljem članka 105. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Livna“ broj 4/19) i članka 4. Odluke o zakupu poslovnih prostora, garaža i montažnih objekata i korištenju...

Poziv na konzultativni sastanak

Dana 15.11.2022. godine, u 09:30 sati u prostorijama jedinstvenog  gradskog tijela uprave Grada Livna, soba broj: 50 (Velika vijećnica), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti organizira konzultativni sastanak na temu Nacrta Odluke o mjerilima, načinu i...

Gradonačelnik Livna u radnoj posjeti Livnjacima u Kanadi

Grad Livno prepoznao je važnost suradnje s livanjskom dijasporom, a kako bi se uspostavila što bolja međusobna komunikacija i umrežavanje gradonačelnik, Darko Čondrić, boravio je u radnoj posjeti zajednici Livnjaka u Kanadi, točnije u pokrajini Ontario, od 3. do 8....

Oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija u Podhumu

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na temelju Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja zadružnim domovima na Općinsko vijeće Livno broj: 01-023-285/95 od 03.05.1995.godine, Odluke o prijenosu prava...

Javni oglas za davanje poslovnih prostora u zakup

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada  Livna, temeljem članaka 5. i 6. Odluke o zakupu poslovnih prostora, garaža i montažnih objekata i korištenju javno-prometnih i drugih javnih površina na području Grada Livna  („Službeni...

Aktualni projekti

LEAP

Lokalni ekološki akcijski plan Grada Livna

SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka za Grad Livno