Interni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Službe Grada Livna

Datum objave: 13.03.2024.

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj: 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), članka 21. stavak 12., te članka 22. stavak 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Livna br. 02-04-3723/23 od 28. 12. 2023. godine Gradonačelnik objavljuje interni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Gradu livnu i to viši referent za matičarske poslove, jedan izvršitelj u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna na neodređeno vrijeme i referent za obradu podataka, dva izvršitelja, u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren osam dana od objave na mrežnoj stranici Grada Livna. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Privitci