Natječaj za radno mjesto pomoćnika Gradonačelnika

Datum objave: 17.08.2022.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesto državnog službenika u Gradu Livnu, radno mjesto – pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo, na mandatni period od 5 (pet) godina – 1 (jedan) izvršitelj . Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na br. 14-30-8-82/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.