Indeks – registar informacija u Općini Livno

[dipl_breadcrumb breadcrumb_layout=”layout2″ separator_text=” – ” separator_size=”14px” separator_color=”#FFFFFF” use_home_link_custom_text=”on” home_link_text=”Naslovna” disabled_on=”on|on|off” _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” global_text_settings_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#FFFFFF” link_font=”||||||||” link_text_color=”#FFFFFF” custom_padding=”0px||60px||false|false” global_colors_info=”{}” link_text_color__hover_enabled=”on|hover” link_text_color__hover=”#F1B010″ theme_builder_area=”post_content”][/dipl_breadcrumb]
UVODNE NAPOMENE

“Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podatci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaki preslik ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je nastala i kako je klasificirana”

(članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BIH).

Službe općine Livno pod kontrolom imaju brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u izvorniku ili presliku.

Pristup informacijama detaljno je opisan u Vodiču za pristup informacijama, a također Vam ga može objasniti i općinski službenik za informiranje.

Ovaj indeks registar, uz nazive općinskih službi, sadrži osnovne vrste informacija koje službe, s obzirom na svoj djelokrug, posjeduju.

Za informacije koje nisu navedene u Indeks registru, obratite se službeniku za informiranje.

Napominjemo da se općinsko arhivsko gradivo, nastalo u periodu od 1945. do 1982. godine, nalazi u Kantonalnom arhivu u Travniku.

Arhivsko gradivo nastalo u periodu od 1982. pa do danas, nalazi se u zgradi općine Livno.

Dijelovi arhivske građe koja nije u Kantonalnom arhivu u Travniku, već se nalazi u Općini, je:

arhivsko gradivo u svezi priznavanja radnog staža prije Drugog svjetskog rata nastala u razdoblju od 1959. do 1964. godine
cjeloviti arhiv katastra od 1960. godine,
arhiv imovinsko-pravne službe iz razdoblja od 1961. do 1968. godine

OPĆINSKE SLUŽBE I VRSTE INFORMACIJA

1. Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

podatci o dodjeli građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje trajnih građevina
sprovođenje postupaka i izrada nacrta rješenja za Općinsko vijeće,
podatci o dodjeli građevinskog zemljišta radi legalizacije građevina
sprovođenje postupka i izrada nacrta rješenja za Općinsko vijeće,
podatci o utvrđivanju zemljišta potrebnog za redovnu uporabu objekata,
podatci o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
podatci o priznavanju prava na uzurpiranom zemljištu,
podatci o provjeri kmetskih selišta,
podatci o povratu nekretnina,
podatci o izvlaštenju nekretnina u svrhu izgradnje objekata od općeg interesa,
podatci o ugovornom prometu nekretnina,
podatci o odricanju prava vlasništva,
podatci o zakupu poslovnih zgrada i prostora,
podatci i informacije iz nadležnosti odjela
podatci o cijepanju parcela,
podatci o uplanjenju objekata,
podatci o promjeni podataka posjedovnog stanja,
podatci o identifikaciji parcele, premjeravanje parcele radi provjere površina,
podatci o izradi situacijskih snimaka terena.
2. Služba za gospodarstvo i inspekcijske poslove

2.1 Podatci iz djelokruga gospodarstva:

podatci o načinu i uvjetima otvaranja trgovačkih radnji,
podatci o načinu i uvjetima otvaranja ugostiteljskih radnji,
podatci o načinu i uvjetima otvaranja zanatskih radnji,
podatci o djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću i djelatnosti koje se smatraju kućnom radinošću,
podatci o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija,
pregled poslovnih prostorija o ispunjavanju minimalno-tehničkih i sanitarno zdravstvenih uvjeta,
podatci za izdavanje rješenja za poljoprivredne suglasnosti,
podatci o ostvarivanju prava uvoza opreme, te prodaju poljoprivrednih proizvoda,
podatci o načinu i obavljanju poljoprivredne, stočarske i ribarske djelatnosti,
statistički podatci.

2.2 Podatci iz djelokruga inspekcijskih poslova :

stambeno-komunalni,
građevinsko-urbanistički,
tržišno-turistički.

3. Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove

podatci o prostorno-planskoj dokumentaciji,
podatci o pripremanju i provođenju planskih akata,
podatci o urbanističkim suglasnostima,
podatci o odobrenjima za građenje,
podatci o mjerama zaštite okoline,
podatci o naknadama, rentama i sl.,
informaciju iz oblasti komunalne problematike,
podatci o izvršenim i planiranim aktivnostima na obnovi;
i drugi podatci i informacije iz nadležnosti Službe, uključujući izvješća o radu.

4. Služba za financije

podatci o visini Proračuna,
podatci o načinu raspodjele sredstava,
podatci o vrsti prihoda,
podatci o naplati prihoda,
podatci o izdvojenim sredstvima
podatci o korisnicima Proračuna,

5. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

podatci iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih,
podatci iz knjige državljana,
podatci iz biračkih popisa,
podatci s kojima raspolaže pisarnica,
pravna pomoć,
arhivirani predmeti i dokumentacija iz ranijih godina,
podatci o ovjeravanju prijepisa i potpisa;
podatci o radnim knjižicama;
podatci o ustanovama predškolskog odgoja;
podatci o osnovnim i srednjim školama (objektima, učenicima i nastavnicima),
podatci o spomeničkoj baštini,
podatci o sportskim udrugama i klubovima.

6. Služba zajedničkih poslova

(Općinsko vijeće i Općinski načelnik)

propisi Općinskog vijeća Statut općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Proračun, odluke),
akti Općinskog vijeća (rješenja, zaključci i dr.),
podatci o sjednicama Općinskog vijeća (zapisnici i sl.),
materijali sa sjednica,
podatci o radu svih komisija Općinskog vijeća uključujući i podatke o radu Općinskog izbornog povjerenstva,
propisi Općinskog načelnika (pravilnici, uputstva, naredbe i dr.),
akti Općinskog načelnika (rješenja, zaključci i dr.),
podatci o svim nabavkama izvršenim putem javnih poziva (tendera),
podatci o korištenju automobila,
upotreba telefona,
troškovi reprezentacije i sl.

7. Služba za branitelje, civilnu zaštitu i mjesne zajednice

podatci o ratnim vojnim invalidima,
podatci o mirnodopskim vojnim invalidima,
podatci o obiteljima poginulih, umrlih, nestalih branitelja
podatci o organiziranju, pripremama i provođenju zaštite i spašavanja ljudi na području općine
podatci o procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini
podatci o programu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini
podatci o pripremama za zaštitu i spašavanje i predloženim mjerama za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite
podatci o organiziranju, izvođenju i realizaciji obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite
podatci o propisanoj evidenciji i drugim poslovima zaštite i spašavanja sukladno zakonu, drugim propisima i općim aktima

OPĆINSKI JAVNI PRAVOBRANITELJ

(podaci koje se odnose na Općinu Livno)

podatci o parničnim i izvanparničnim postupcima u kojima je zakonskizastupnik ovo tijelo.
podatci o izvršnim postupcima u kojima zastupa ovo tijelo.
podatci o upravnim aktima – Odluke i Rješenja Općinskog vijeća vezane za raspolaganje nekretninama (dostavljaju se ovom tijelu po službenoj dužnosti).
podatci o predmetima “sudska uprava” koje obuhvaćaju potvrde ugovora o kupoprodaji stanova i garaža.
podatci o izdanim mišljenjima ovog tijela (mišljenja o zakonitosti dodjele građevinskog zemljišta i potvrde ugovora o prometu nekretninama u vlasništvu zastupanih općina).

Postavi pitanje