Produženje važenja registriranih redova vožnje

obavijestSukladno odredbi članka 24. stavak 2. , i članka 25. stavak 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06, 2/10), te članka 200. Zakona o upravnom postupku („ Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99), Služba za gospodarstvo inspekcijske poslove Općine Livno d o n o s i

 

R J E Š E N J E
o produženju važenja registriranih redova vožnje
na općinskim autobusnim linijama

Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata-vikendica, 13. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Veterinarske stanice u Livnu

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupštine Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. U Skupštinu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno biraju se tri člana.Prijave u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. U nastavku je kompletan tekst natječaja.