JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ „Fra Lovro Karaula“

Datum objave: 29.09.2022.

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), Gradonačelnik  r a s p i s u j e

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor i imenovanje  članova Školskog odbora

OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno ispred osnivača

Detalje natječaja možete vidjeti u prilogu.