Ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Datum objave: 16.11.2022.

Projekt EU4AGRI, kojeg financira Europska unija, ažurirao je javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • Minimalan broj direktnih krajnjih korisnika u jednoj prijavi u LOT1, smanjen je sa minimalno pet na minimalno tri krajnja korisnika. U vezi sa ovom izmjenom urađene su i izmjene u tabeli bodovanja, vezano za bodovanje broja korisnika u jednoj prijavi;
  • Detaljno je opisano šta se podrazumijeva pod tradicionalnim zanatima u ovom javnom pozivu;
  • Iznos podrške za direktne korisnike u LOT 2 definiran je na način da je minimalni iznos podrške po jednom korisniku za LOT2 25000 KM;
  • Fizička lica, krajnji korisnici u LOT1 ne dostavljaju dokument pod brojem 17 (upotrebna dozvola za prostor u kojem se vrši proizvodnja, prerada i pružanje usluga);
  • Rok za podnošenje prijava produžen je na 28.12.2022. godine do 15.00 sati;
  • Rok za postavljanje dodatnih pitanja produžen je do 23.12.2022. godine;
  • U prilozima 3-1, 3-2 i 4 (Budžeti projekata direktnih korisnika za LOT1 i LOT2, te Ukupni budžet projekta) izvršene su tehničke izmjene i ispravke pojedinih formula. Ove izmjene su isključivo tehničkog karaktera i ne mijenjaju odredbe Smjernica javnog poziva

 

Kroz ovaj javni poziv, Europska unija će podržati mala poljoprivredna gospodarstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzificirati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će imati prijave koje uključuju mala gospodarstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registriraju obrt/poduzetničku djelatnost ili poduzeće.

Također, kroz ovaj javni poziv podržati će se inicijative i aktivnosti koje će doprinijeti boljem zapošljavanju mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), kao i aktivnosti koje doprinose zapošljavanju i boljem položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te aktivnosti koje uopćeno doprinose unapređenju kvalitete života na selu.

Korisnici financijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su poljoprivredna gospodarstva, registrirani privredni subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili poduzeća, a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi).

S obzirom da se samo jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti na ovaj javni poziv, Grad Livno poziva sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da svoje prijedloge za financiranje (popunjen Prilog 2 – 1 Koncept projektnog prijedloga LOT1 i Prilog 3 – 1 II Budžet projekta direktni korisnik LOT 1, odnosno popunjen Prilog 2 – 2 Koncept projektnog prijedloga LOT 2 i Prilog 3 – 2 Budžet projekta direktni korisnik LOT 2),  ili eventualne upite dostave putem e-maila: projekti@livno.ba najkasnije do 24.11.2022. godine.

Više informacija o ovome javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:

https://eu4agri.ba/azuriran-javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/