II. Javni poziv za imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana

Datum objave: 14.06.2024.

Povjerenstvo za izbor članova Savjetodavnog odbora građana Grada Livna objavljuje II Javni poziv za izbor i imenovanje članova odbora.  Biraju se dva člana a djelokrug rada je, između ostaloga, pružanje savjeta i podrške jedinici lokalne samouprave u sudjelovanju građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za sudjelovanje građana. U suradnji s nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizirati prilike za građane da na direktan ili indirektan način sudjeluju u definiranju, planiranju i realizaciji  potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema proračuna, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl. Članstvo u Savjetodavnom odboru građana je zasnovano isključivo na volonterskom radu i članovi se imenuju se na dvije godine. Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresirane lokalne organizacije (Prilog 1) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacijske pripadnosti (Prilog 2), izjave tražene predmetnim natječajem (Prilog 3 i 4) su u priloga a mogu se preuzeti i na šalter dvorani u zgradi Gradske uprave. Javni poziv je otvoren deset dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Grada Livna zaključno s 24.06.2024. godine.