Natječaj za radno mjesto pomoćnika Gradonačelnika

Datum objave: 07.07.2022.

Na zahtjev Grada Livna, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesto državnog službenika u Gradu Livnu, radno mjesto – pomoćnik gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, na mandat od pet godina, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno s naznakom «Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Livno sa pozivom na br. 14-30-8-69/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.