Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Podhumu

Datum objave: 04.05.2022.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Podhum označeno kao k.č. 58/2, 0201, građevinska parcela, površine od 515 m2, zk. ul. broj: 723, k.o. Podhum i na području naseljenog mjesta Bilo Polje u k.o. Kamešnica označeno kaok.č. 174/3, Zabrđe, gradilište, površine 4468 m, upisanu u zk.ul.br. 6, k.o. Kamešnica. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata i to na parcelama pod točkama I. stambenog objekta i II. proizvodnog objekta. Kompletan tekst oglasa i potrebna izjava su u privitku.