Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Datum objave: 16.09.2022.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Livna („Službeni glasnik grada Livna“ broj: 2/16 i 9/21), članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Žabljaka, lokalitet zvan „Matin pod“, naseljeno mjesto Livno, k.o. Livno broj: 01-02-2995/21 od 29.10.2021. godine, članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Miši broj: 01-02-2881/22 od 8.9.2022. godine i članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana Podvornice-Zgona broj:01-02-2879/22 od 8.9.2022. godine, Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Kompletan tekst oglasa je u privitku.