Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području Livna

Datum objave: 12.06.2023.

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Livna. Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 20. lipnja 2023.godine i predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup, isključivo putem prijamne šalter dvorane. Otvaranje ponuda obavit će se dana 23. lipnja 2023. godine u 11 sati u Velikoj vjećnici (dvorana br. 50) zgrade Grada Livna. Cjelokupna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj preslici. Kompletan tekst javnog poziva kao i prijavni obrazac je u privitku.