Oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Datum objave: 01.09.2023.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog objekta na području Detaljnog plana uređenja „Centar 1“, k.o. SP Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, daje u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1/12, u površini od 9,50 m2, upisano u zk.ul.194, k.o. SP Livno. Detalji oglasa su u privitku.