Oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Rasadniku

Datum objave: 14.06.2022.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“ označeno kao k.č. 519/21, Rasadnik, građevinska parcela, površine od 3872 m(katastarske oznake:15-1/17), upisano u zk. ul. broj: 2189, k.o. Kablići i posjedovni list broj 109 za k.o. Zastinje. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta i to 11. srpnja 2022. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 9:00 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.