U ponedjeljak 15. svibnja sjednica Gradskog vijeća Livna

Datum objave: 12.05.2023.

U ponedjeljak 15. svibnja održat će se 21. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu, između ostaloga je, izbor i imenovanje predsjednika Gradskog vijeća Livna, izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za razdoblje 1.1. – 31.12.2022. godine, prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist Grada Livna i odobravanju isplate poreznog duga na ime zakonske hipoteke te prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu i utvrđivanje novih granica katastarskih općina NP Bila i NP Grborezi (dio k.o. SP Guber). kompletan dnevni red je u prilogu. Sjednica počinje u 9 sati.