Oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja

Datum objave: 15.06.2023.

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Držanlije, k.o. Guber,.na području Gornjeg Žabljaka, k.o. Žabljak ina području Regulacijskog plana „Rasadnik“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list izdanj za BiH). Kompletan tekst oglasa je u privitku.